ဤဝက်ဆိုက်တွင် ဖော်ြပထားသော အွန်လိုင်းပိုင်ရှင်လက်စွဲစာအုပ် များကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အောက်ပါ အခြေအနေများကို ဖတ်ရှုပါ။ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအချက်အလက်ဖော်ြပချက်များကို အသုံးပြုရန် အတွက် သင်သည် အောက်ပါတို့ကို သဘောတူလိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေများကို သဘောမတူနိုင်ပါက အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။

လိုင်စင်သဘောတူညီချက်

ဤဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဟွန်ဒါထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက် ဝန်ဆောင်မှု အချက်အလက်များ မပါဝင်ပါ။ အချို့သော လက်စွဲစာအုပ်များ၊ လက်စွဲစာအုပ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများ၊ ဒေသသုံးဘာသာစကားများသို့ ဘာသာြပန်ဆိုမှုများနှင့် ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသော စာရွက်စာတမ်းများကို အွန်လိုင်းတွင် မရရှိနိုင်ပါ။ သင့်လျော်သည့်အချိန်တိုင်း သင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၏ အညွှန်းများ၊ လက်စွဲစာအုပ်ငယ်တွင် ပါလာသောအချက်များ၊ နောက်ဆက်တွဲအချက် အလက်များဖြင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ဤစာရွက် စာတမ်းများ ပျောက်ဆုံးသွားပါက သင့်ကုန်ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူခဲ့သည့်ဆိုင် (သို့) ဟွန်ဒါအရောင်းပြခန်းသို့ သွားရောက်ဆွေးနွေးပါ။ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ထုတ်ဝေမှုများအတွက် အကြောင်းအရာ များကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ ထုတ်ကုန် ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုအရ ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူသည် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းအရာများကို အသုံးမပြုမီတွင် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု အချက်အလက်များနှင့် ပိုင်ရှင်လက်စွဲစာအုပ်တို့ကြား ကွဲပြားမှုရှိသည်ကို သိရှိထားရမည်။

အန္တရယ်ကင်းရှင်းရေး သတိပေးချက်များ

အွန်လိုင်းလက်စွဲစာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသော အန္တရယ်ကင်းရှင်းရေး သတိပေးချက်များသည် တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပိုင်ရှင်လက်စွဲစာအုပ်များ ထုတ်လုပ်သည့်အချိန်တွင် ဟွန်ဒါ၏ နားလည်မှုအပေါ်တွင် အခြေခံ ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းရှိ အန္တရယ်ကင်းရှင်းရေး သတိပေးချက်များသည် နောက်ဆုံးပေါ် လုံခြုံရေး အချက်အလက်မဟုတ်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘေးကင်းမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ ရှိပါက သင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင် (သို့) နီးစပ်ရာ ဟွန်ဒါအရောင်းကိုယ်စားလှယ်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။

ဤဝက်ဆိုက်ပါ အကြောင်းအရာများ

အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုစာစောင်များနှင့် အချက်အလက်များသည် ဟွန်ဒါ၏ မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသောအရာများ ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ထုတ်ဝေမှုများ၏ အချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ကူးယူခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း(သို့) ဖြန့်ဝေခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ သို့သော် သင့်ထုတ်ကုန်အတွက်ကိုမူ ပုံနှိပ်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည့် ပမာဏကို မော်ဒယ်တခုအတွက် တစ်စုံသာ သတ်မှတ်ထားသည်။ အွန်လိုင်းပိုင်ရှင်လက်စွဲစာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာများကို သုံးစွဲသူ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက် ဖော်ပြထားပေးသည်။ ဟွန်ဒါသည် အွန်လိုင်းပိုင်ရှင် လက်စွဲစာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာများ မလိုက်နာခြင်းကြောင့် (သို့) အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်မှုများအတွက် တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာယူမည် မဟုတ်ပါ။ ဟွန်ဒါသည် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အာမခံမှတ်ပုံတင်ကတ်ကဲ့သို့သော စာရွက်စာတမ်းများအတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုစာစောင်များနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို အာမခံပေးမည်မဟုတ်ပါ။ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် အသိပေးခြင်းမရှိပဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ရှာဖွေရန်သို့ ပြန်သွားရန်။