อ่านเงื่อนไขด้านล่างที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้ ในการใช้เนื้อหาของสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาฯ ออนไลน์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไข โปรดอย่าใช้เนื้อหาของสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาฯ ออนไลน์

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน

เว็บไซต์นี้ไม่มีข้อมูลสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาฯ ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ฮอนด้าทุกประเภท คู่มือ การแก้ไขคู่มือ การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของท่านและเอกสารเพิ่มเติมบางฉบับไม่ได้มีการเผยแพร่ออนไลน์

โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้และข้อมูลเพิ่มเติมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของท่านในรูปแบบฉลากและ/หรือหนังสือเล่มเล็กเมื่อทำได้ หากเอกสารเหล่านี้สูญหาย โปรดปรึกษาศูนย์บริการที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการฮอนด้าใกล้บ้านท่าน

อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาฯ ออนไลน์ตามการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนั้น ลูกค้าจะต้องเข้าใจก่อนใช้เนื้อหาสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาฯ ออนไลน์ว่าข้อมูลออนไลน์และคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของท่านอาจมีความแตกต่างกัน

คำเตือนด้านความปลอดภัย

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่กล่าวในคู่มือออนไลน์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและความเข้าใจของฮอนด้าในขณะจัดทำคู่มือผู้ใช้ มีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลด้านความปลอดภัยในเนื้อหาออนไลน์อาจไม่ใช่ข้อมูลด้านความปลอดภัยล่าสุด หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัย โปรดปรึกษาศูนย์บริการที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการฮอนด้าใกล้บ้านท่าน

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้

สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาฯ และข้อมูลออนไลน์ในนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของฮอนด้าที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ การคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข หรือแจกจ่ายสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาออนไลน์หรือบางส่วนของคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ไม่สามารถทำได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฮอนด้า อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถพิมพ์เนื้อหาของสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาฯ ออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านได้ จำนวนสำเนาที่สามารถพิมพ์ได้จำกัดอยู่ที่หนึ่งชุดต่อผลิตภัณฑ์

เนื้อหาคู่มือผู้ใช้ออนไลน์มีไว้ให้เพื่อความสะดวกของลูกค้าเท่านั้น ฮอนด้าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้เนื้อหาในคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ หรือจากการไม่สามารถใช้เนื้อหาคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ได้

ฮอนด้าให้การรับประกันตามเอกสาร เช่น บัตรลงทะเบียนรับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ฮอนด้าไม่ได้ให้การรับประกันสำหรับสิ่งใดๆ เช่น ความปลอดภัย ตามเนื้อหาของสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาฯ ออนไลน์

เว็บไซต์สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาฯ ออนไลน์อาจถูกระงับ หรือเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

กลับไปที่ค้นหา