Прочитајте ги условите подолу кои се однесуваат на пристапот и користењето на онлајн прирачниците понудени на оваа страница. За да ја користите содржината за објавување на онлајн услугата, неопходно е да се согласите и соодветно да ги следите условите. Ако не можете да се согласите со условите, ве молиме воздржете се од користење на онлајн услугата.

ДОГОВОРОТ ЗА ЛИЦЕНЦА

Оваа страница не ги содржи сите информации за објавување на сите производи на Honda. Некои прирачници, ревизии на прирачници, преводи на вашите локални јазици и дополнителни документи не се достапни.

Погрижете се да се повикате на прирачникот и дополнителните информации што доаѓаат со вашиот производ во форма на етикети и/или брошура секогаш кога е можно. Доколку овие документи се изгубени, консултирајте се со малопродажната продавница од која сте го купиле производот или со најблискиот дилер на Honda.

Промени во содржината на публикациите на онлајн-услугите може да се направат според измените во дизајнот на производот без известување. Затоа, од клиентот се бара да разбере, пред да ја користи содржината за објавување на онлајн услугата, дека може да има разлики помеѓу информациите на интернет и прирачникот што доаѓа со вашиот производ.

Безбедносни предупредувања

Безбедносните информации споменати во онлајн прирачниците се засноваат на законските барања и разбирањето на Honda во моментот кога биле произведени прирачниците. Можно е безбедносните информации во онлајн содржината да не се најнови. Ако имате какви било прашања во врска со безбедносните информации, консултирајте се со малопродажната продавница од која сте го купиле вашиот производ или со најблискиот дилер на Honda.

Содржината на оваа страница

Публикациите на онлајн сервисот и информациите во нив се интелектуална сопственост на Honda, заштитени со авторски права. Публикациите на онлајн сервисите или делови од онлајн прирачниците не можат да се копираат, репродуцираат, менуваат или дистрибуираат без дозвола на Honda. Сепак, можете да ги испечатите содржините на публикациите на онлајн услугата за употреба на вашиот производ. Бројот на копии што може да се испечатат е ограничен на еден по производ.

Содржината на онлајн прирачникот е обезбедена имајќи ја предвид удобноста на клиентот. Honda не сноси никаква одговорност за случајна штета предизвикана од користењето содржината на онлајн прирачникот или поради неможноста да се користи содржината на онлајн прирачникот.

Honda обезбедува гаранција според документите, како што се картичките за регистрација на гаранцијата, испорачани со самиот производот. Honda не дава гаранција за ништо што се однесува на безбедноста базирана на содржината на онлајн публикацијата.

Веб-страницата за објавување на онлајн услуги може да биде суспендирана или содржината може да се промени без известување.

Назад на пребарување